วัตถุประสงค์    

photo 3.2.21. เพื่อเป็นหน่วยให้บริการทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างละเอียดของเนื้อเยื่อ และวัสดุโพลิเมอร์ต่างๆ

2. เพื่อเป็นหน่วยสังเคราะห์และวิเคราะห์ภาพสามมิติของตัวอย่างระดับนาโน

3. เพื่อเป็นหน่วยฝึกอบรมให้นักศึกษาบัณฑิต นักวิจัยที่สนใจได้ฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์  ทั้งในระดับปฏิบัติการทั่วไป และระดับสูง

4. เพื่อเป็นหน่วยฝึกอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการใช้กล้องจุลทรรศน์  และการประยุกต์ใช้งานในการวิจัยเซลล์ชีววิทยา

คณะกรรมการดำเนินงานและบริหารหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน

1.  ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น                     รองคณบดีฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษาtem1

2.  ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน                   ที่ปรึกษา

3.  รศ.ประพีร์ เศรษฐรักษ์                  ที่ปรึกษา

4.  รศ.ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล         หัวหน้าหน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน

5.  ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์           กรรมการ

6.  ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์           กรรมการ

บุคลากรดำเนินงานของหน่วยฯ

  1. นางสาวจิรวดี ธเนศนิตย์  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ ให้บริการกล้องและเตรียมตัวอย่างสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิด ส่องกราด (SEM)

  1. นายทัศนันทน์ อติเทพ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ ให้บริการกล้องและเตรียมตัวอย่างสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่อง ผ่าน (TEM)

  1. นายวัฒพงษ์ ภิญโญ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ ให้บริการกล้องสำหรับกล้องจุลทรรศน์ส่องกราดด้วยเลเซอร์ (CLSM)

เครื่องมือและแลปที่เปิดบริการ

  1. เครื่องมือ

1.1 Scanning Electron Microscopy (HITACHI SEM S-2500)cbn2

1.2 Transmission Electron Microscopy (TECNAI 20 TWIN)

1.3 Confocal Laser Scanning Microscopy (OLYMPUS FV1000)

1.4 Ultramicrotomy (LEICA EMUC6)

  1. ตัวอย่างรายละเอียดเทคนิค

2.1 การเตรียมตัวอย่างแบบปกติสำหรับ SEM

2.2 การเตรียมตัวอย่างแห้งแบบวิกฤติ

2.3 การเคลือบตัวอย่าง

2.4 การเตรียมตัวอย่างแบบ Negative stain สำหรับ TEM

2.5 การเตรียมตัวอย่างแบบปกติ สำหรับ TEM

2.6 การเตรียมตัวอย่างโดยใช้ Low Viscosity Resin ในอุณหภูมิห้อง หรืออุณหภูมิเยือกแข็ง

2.7 การตัด Thin sections และ Staining

 


สนใจติดต่อ

หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน Center of Nanoimaging (CNI)

อาคารชีววิทยา ชั้น 2 ห้อง B 200
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2201-5449  E-mail: obc.b200@gmail.com